Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

W tym dziale będą prezentowane projekty realizowane przez gminy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO-ROL).Poniżej prezentujemy krótkie opisy i zdjęcia zrealizowanych projektów w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.2 "Scalanie gruntów" oraz 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

SPO-ROL w Gminie Włodawa:

 

Projekt pt „Kształtowanie centrum wsi Różanka” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300050/06.

W ramach projektu „Kształtowanie centrum wsi Różanka” odtworzono historyczne centrum wsi Różanka oraz wyremontowano ciąg spacerowy prowadzący do doliny rzeki Bug. Inwestycja nie tylko poprawiła wizerunek turystyczny wsi ale przede wszystkim udostępniła dla mieszkańców i turystów najbardziej atrakcyjne pod względem historycznym i przyrodniczym zakątki Różanki.

   

 

 • Orchówek

Projekt pt „Kształtowanie centrum wsi Orchówek” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300049/06.

W ramach projektu „Kształtowanie centrum wsi Orchówek” odtworzono zdegradowany park wiejski w miejscowości Orchówek. Dzięki temu we wsi powstało centrum rekreacyjno – wypoczynkowe bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Z inicjatywy mieszkańców stanął tam pomnik upamiętniający 500 – lecie lokacji Orchówka oraz zegar słoneczny zaś sam plac nazwano imieniem lokalnego patrioty.

 

SPO-ROL w Gminie Zwierzyniec:

 • Zwierzyniec

Projekt pt „Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300044/06.

„Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca” to   projekt    zrealizowany przez Gminę Zwierzyniec w 2006 roku, współfinansowany przez Unię   Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Okres realizacji projektu – 05.05.2006r. – 31.08.2006r.
Wartość zadania:wartość całkowita – 546 915,58 zł, kwota dofinansowania z SPO – 256 789,00 zł, wysokość środków własnych – 290 126,58 zł.

 

Realizowany projekt polegał na uporządkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznych w rejonie uważanym za centrum życia kulturalnego i turystycznego Zwierzyńca. W ramach zadania zostały wykonane: - oświetlenie ulic Wachniewskiej, Browarnej i Plażowej - ścieżka rowerowa przy jezdni ulicy Browarnej w miejscu istniejącego chodnika; - chodnik wzdłuż wspomnianej ścieżki rowerowej (oddzielony od niej pasem zieleni),     we fragmencie zastąpiony przez drewniany pomost; - dwie odnogi w/w chodnika jako ciągi pieszo-jezdne prowadzące do Kościółka na    wodzie; -  utwardzenie placu przed mostem prowadzącym do Kościółka na wodzie - chodnik łączący ul. Wachniewskiej i Ordynacji Zamojskiej po zachodniej stronie Stawu Kościelnego. Realizacja projektu przyczyniła się do : - zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca - uporządkowania i poprawy estetyki przestrzeni publicznej - poprawy funkcjonalności struktury ruchu pieszego i rowerowego - poprawy bezpieczeństwa i podniesienia poziomu życia mieszkańców i turystów poprzez budowę infrastruktury technicznej - poprawy dostępu komunikacyjnego dla turystów. Dzięki realizacji projektu zabytkowe centrum jest główną atrakcją Zwierzyńca – coraz liczniej odwiedzanego przez turystów ze względu na unikalne walory, a teren wokół stawu z „Kościołem na wodzie” pozostał ulubionym miejscem spacerów i wycieczek rowerowych.

SPO-ROL w Gminie Wojciechów:

 • Wojciechów

Projekt pt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Wojciechów” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300020/06.

Inwestor: Gmina Wojciechów, powiat lubelski, woj. lubelskie

Główne działania projektu: W ramach projektu zaplanowano do realizacji 3 zadania inwestycyjne o następującym zakresie rzeczowym:

1. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 106916L w Wojciechowie w stronę Kościoła

2. Przebudowa drogi gminnej nr 106915L w Wojciechowie /wykonanie ciągu pieszo -jezdnego na odcinku wzdłuż rzeki przeznaczonego dla ruchu turystycznego

3. Zagospodarowanie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w centrum wsi:

A - skwer wypoczynkowy z placem zabaw i altaną wypoczynkową, ławkami

B - ogród nadwodny dla dzieci z plażą kamienną i siedziskami z bali

C - ogród nad rzeką dla osób starszych lub młodzieży z miejscem na ognisko, siedziskami z bali, stołami i ławkami

D - główna aleja spacerowa ze schodami terenowymi

E - strefa zaplecza – parkingi dla samochodów osobowych i autokarów, stojak na rowery

F - strefa zieleni izolującej – nasadzenia drzew, krzewów i roślin wodnych

Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Gminy Wojciechów, turyści odwiedzający Gminę

Budżet i źródła finansowania projektu:

Całkowity koszt projektu: 385 245 PLN

Kwota dofinansowania: 305 809 PLN

Źródła i poziom finansowania: budżet własny Gminy (20%), EFOiGR (80%)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Wojciechów jest jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc na Lubelszczyźnie. Wyróżnia się bogatą historią, zachowanym dobrom kultury, walorom przyrody oraz kultywowaniu tradycji, zwłaszcza kowalstwa. Z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę turystów, stanowi miejsce zorganizowanych spotkań, festiwali, imprez. Miejscowość posiada warunki do podtrzymywania i rozwijania sztuki ludowej i rękodzielnictwa, agroturystyki, kuchni regionalnej. W celu poprawy estetyki i wizerunku centrum wsi, które skupia życie społeczno -gospodarcze i kulturalne całej Gminy oraz stanowi bazę dla turystów zaplanowano niezbędne prace, które to umożliwią. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości (infrastruktura rekreacyjna, ciąg spacerowy nad rzeką) oraz podniesie standard życia (chodnik, parkingi) i zaspokoi potrzeby jej mieszkańców (miejsca spotkań, spędzania czasu wolnego, plac zabaw). Wykonanie chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego umożliwią dogodne dotarcie do miejsc atrakcyjnych i ważnych na planie Wojciechowa, jak zabytkowy kościół i cmentarz, remiza i świetlica OSP, rzeka i stawy. Ponadto, ustanowią oś komunikacyjna wokół ściśle wyodrębnionej przestrzennie i ukształtowanej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej. Zaplanowane zadania są ze sobą integralnie powiązane, dopełniają się i stanowią wyraz zamierzeń inwestora oraz potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie odnowy obszaru centrum wsi, który uwzględnia miejscowe tradycje, uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze. 

Osiągnięte rezultaty (główny sukces projektu):

- poprawa jakości życia i podniesienie standardu obszarów wiejskich

- podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Wymiar społeczny projektu: Wybrana praktyka jest innowacyjna w zakresie zaangażowania mieszkańców w realizację projektu poprzez ich udział w tworzeniu planu rozwoju miejscowości – załącznika niezbędnego do wniosku o dofinansowanie. Dzięki aktywizacji czynnika społecznego upowszechniona i doceniona została tzw. inicjatywa oddolna oraz bezpośredni udział społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym – określenia celów, priorytetów i zadań do realizacji.

Innowacyjny charakter projektu polega również na idei bazowania w projekcie na tym co zostało osiągnięte w przeszłości (lokalna zabudowa, tradycje, obyczaje, dobra materialne i duchowe) dla budowania przyszłości. Dzięki temu zachowuje się unikalny charakter obszaru (przestrzenny, przyrodniczy, kulturowy) przechodząc swego rodzaju transformację aby służyć przyszłym pokoleniom i stanowić czynnik atrakcyjny, rozwojowy a nie marginalizujący. Używając nowoczesnych metod, materiałów, rozwiązań technologicznych zostaje utrzymany indywidualizm i ponadczasowość.

   

SPO-ROL w Gminie Ulhówek:

 • Machnówek

Projekt pt „Budowa wiejskiego centrum kulturalno rekreacyjnego” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300077/06.

 

Na "BUDOWĘ WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURALNO - REKREACYJNEGO" w miejscowości Machnówek - Gmina Ulhówek składa się:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej

2. Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem

3. Odbudowa zbiornika wodnego.

         Świetlica wiejska mieści się w starym budynku pochodzącym z I połowy XX wieku. Jest to obiekt charakterystyczny dla dawnej zabudowy wschodnich terenów przygranicznych. Przeciekający dach wpływa na niszczenie istniejącego budynku. Ekspertyzy wykazały, że budynek nadaje się do remontu. Remont obejmował: wymianę dachu, wykonanie stropów, wymianę stolarki, wymianę podłóg, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z malowaniem.

      Za świetlicą znajduje się zbiornik wodny tworząc razem piękną całość. Obecnie zamulony oraz zarośnięty zbiornik należy odbudować. Odbudowa obejmowała: oczyszczenie i pogłębienie dna zbiornika, odbudowę nasypów wokół zbiornika, oczyszczenie skarp z zarośli i krzaków oraz obsianie ich trawą, wykonanie urządzeń spustowych (mnicha), wykonanie ujęcia źródła, które zasila zbiornik w wodę.

         Przebudowa drogi wraz z parkingiem umożliwia dobry dojazd do tych obiektów, które utworzą wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne. Aktywność społeczności wiejskiej i działających tam organizacji daje pewność, że obiekty te będą dobrze zagospodarowane i wykorzystane. Przyczynią się do rozwoju tej miejscowości. Kulturalna działalność Koła Gospodyń Wiejskich znajdzie swe miejsce w świetlicy. Będą organizowane przeglądy zespołów artystycznych pogranicza oraz imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym, gminnym, regionalnym. W świetlicy będą prowadzone szkolenia dla rolników, a w przyszłości znajdzie swe miejsce wiejska kawiarenka internetowa. Nad zbiornikiem mieszkańcy będą mogli powędkować i odpocząć po trudach ciężkiej pracy w rolnictwie.

          Budowa tego centrum uatrakcyjnia miejscowość dla turystów, którzy coraz częściej zaglądają w te strony by zobaczyć stare cerkwie, przyległe do nich cmentarze, a na cmentarzach piękne rzeźby nagrobne. Jadąc rowerem szlakiem cerkwi będą mogli odpocząć nad pięknym zbiornikiem wodnym. Przyczyni się to do rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

          Powstała grupa inicjatywna, która opracowała plan rozwoju miejscowości pobudza do działalności a jednocześnie jednoczy wszystkich mieszkańców. To oni są gwarantem dobrego zagospodarowania i wykorzystania powstałych obiektów.

     

 

SPO-ROL w Gminie Biszcza:

 • Biszcza Pierwsza

Projekt pt „Remont i modernizacja wieży widokowej wraz z adaptacją piwnic” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300081/06.

     Wieża widokowa będąca przedmiotem projektu jest obiektem znajdującym się w środku Centrum wsi Biszcza przyległym do budynku Urzędu Gminy. Wieża nie pełni żadnej funkcji w administracji urzędu, jest jedynie elementem zdobniczym budynku. Wieża widokowa udostępniona będzie zorganizowanym grupom do wejścia na balkon widokowy i umożliwi podziwianie piękna okolicy obfitującej w zieleń, wiejską zabudowę, a w oddali otaczające lasy „Baba”, „Dziad”, „Borowiec” oraz sąsiednie miejscowości. Na wieży widokowej został umieszczony zegar cyfrowy połączony z atomowym wzornikiem czasu. Zegar sam się nastawia w razie zaniku prądu a o godzinach 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 oraz 18.00 odtwarza zaprogramowany sygnał dźwiękowy.    

    Piwnice wieży o powierzchni 33,5 m2 po przeprowadzonym remoncie wykorzystane będą na Izbę Pamięci Ułańskiej i udostępniane zwiedzającym. W Biszczy od wielu lat kultywowana jest tradycja 3 Pułku Ułanów Śląskich. Teraz po udostępnieniu pomieszczeń Ułani mogą przechowywać w bezpiecznym miejscu mundury oraz wyposażenie, które posiadają. Natomiast po odpowiednim przemeblowaniu udostępnić zwiedzającym pomieszczenia jako Izbę Pamięci Ułańskiej.

  

 • Bukowina

Projekt pt „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Bukowina” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300057/06.

"Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Bukowina gmina Biszcza" jest pierwszym krokiem do stworzenia kompleksowego zagospodarowania centrum wsi Bukowina wraz z urządzaniem terenów zielonych. Projekt usytuowany w Centrum wsi w pobliżu Szkoły Podstawowej będzie służył zarówno młodzieży szkolnej jak i wszystkim mieszkańcom wsi. Na terenie wsi Bukowina nie ma dotychczas urządzonych boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci. W każdym momencie można wykorzystać swój czas wolny na grę w piłkę, zabawy z dziećmi oraz wypoczynek na obiektach sportowych udostępnionych pełnym wymiarze czasu. Obecnie mogą odbywać się na nowopowstałych boiskach zawody sportowe szkolne jak i gminne.

Na terenie objętym opracowaniem zaplanowano następujące obiekty:

- boisko do piłki ręcznej,

- boisko do koszykówki,

- kort tenisowy,

- boisko do siatkówki,

- boisko do ustawienia urządzeń rekreacyjno – zabawowych,

- zestawy urządzeń rekreacyjno – zabawowych.

 

SPO-ROL w Wojsławice:

 • Wojsławice

Projekt pt „Odbudowa zbiornika wodnego przy ul. Uchańskiej w Wojsławicach” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300085/06.

Celem niniejszego projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Wojsławice poprzez podniesienie standardu życia i pracy na wsi, rozwój tożsamości i kształtowanie świadomości kulturowej społeczności wiejskiej oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Staw przeznaczony do odbudowy stanowi integralną cześć unikatowego układu architektonicznego miejscowości Wojsławice. Wojsławice posiadały dawniej prawa miejskie i pozostają w chwili obecnej jednym z przykładów unikatowego układu architektonicznego małego przygranicznego miasteczka. W skład centrum Wojsławic, znajdującego się pod ochroną konserwatora zabytków, wchodzi rynek, w pobliżu którego znajdują się zabytkowy kościół, cerkiew prawosławna i bożnica żydowska. Integralnym elementem tego architektonicznego układu był staw w centrum miejscowości. Gmina Wojsławice przygotowuje się do kompleksowej odbudowy starego układu architektonicznego łącznie z powrotem do starych nazw ulic. Odbudowa stawu pozwoli kompleksowo podejść do rozwoju miejscowości, przyciągnie dodatkowych turystów, pozwoli lokalnym mieszkańcom na bardziej komfortowe zamieszkanie w ich rodzinnej miejscowości (w chwili obecnej nie ma w pobliżu kąpieliska), wzrośnie turystyczna atrakcyjność Wojsławic. Jednym z podstawowych problemów miejscowości jak i całej gminy jest to, że mimo bogactwa w zabytki historii, kultury i przyrody przeciętny turysta nie zatrzymuje się w Wojsławicach na dłużej niż parę godzin. Odbudowany zbiornik wodny przyczyni się do tego, żeby turyści zostawali w miejscowości na dłużej, a w przyszłości może nawet korzystali z możliwości noclegów. Osiągnięciu powyższych celów służy realizacja zadań, wyłonionych podczas opracowania Planu Rozwoju Wojsławic. Projekt zakłada, że działania w jego ramach zostaną zrealizowane w roku 2006 w ramach jednego etapu wdrożeniowego. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: przeprowadzenie robót ziemnych, wybudowanie mnicha spustowego, zagospodarowanie terenów wokół zbiornika. Program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania terenu przewidywał: wykonanie ciągu spacerowego wokół zbiornika (alejki) z ustawieniem ławek typu parkowego, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu odpoczynku turystów i mieszkańców. Zainstalowanie lamp oświetleniowych przedłuży czas korzystania z wypoczynku nad zbiornikiem, podniesie atrakcyjność miejsca po zachodzie słońca. Wykonanie kładki widokowej z pomostem dla wędkarzy umożliwi dokarmianie ryb i ptactwa wodnego, obserwowanie bogactwa flory i fauny. Wydzielenie miejsc dla małej gastronomii, wypożyczalni sprzętu wędkarskiego przyczyni się do powstania nowych sezonowych miejsc pracy. Założenie terenów zieleni wokół zbiornika z nasadzeniem drzew i krzewów, będzie trwałym elementem jego zagospodarowania wpływającym na estetykę tego miejsca. Ulepszenie drogi dojazdowej do zbiornika łącznie z miejscami parkingowymi da możliwość przejeżdżającym przez miejscowość do bezpiecznego zatrzymania się przy zbiorniku.

 

 

SPO-ROL w Gminie Zalesie

 • Wólka Dobryńska

Projekt pt "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wólce Dobryńskiej” zrealizowany w ramach umowy nr  61412-UM4300079/06.

Budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Dobryńskiej ze względu na zły stan techniczny nie zapewniał warunków do prowadzenia właściwej działalności kulturalnej. Aby to zmienić potrzebny był generalny remont budynku.
Realizacja projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wólce Dobryńskiej” możliwa była dzięki dofinansowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Zakres projektu obejmował:

- wymianę pokrycia dachu,

- wymianę stolarki okiennej,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- wymianę podbitek zewnętrznych z okapów,

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,

- malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

- utwardzenie chodników opasek z kostki brukowej,

- przebudowę kominów nad dachem,

- wykonanie podwieszanego stropu w świetlicy.
Możliwość korzystania ze świetlicy wiejskiej spowodowała integrację wsi, co wpłynęło na ożywienie działalności kulturowej, zmobilizowało to do wspólnych działań na rzecz wsi, a w rezultacie wyzwoliło to wzmocnienie więzi pomiędzy młodymi a starszymi mieszkańcami, co podwyższyło standard życia na wsi. Świetlica stała się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu, szczególnie osobom młodym. Miejscem do organizowania dyskotek, zabaw wiejskich oraz innych spotkań, szczególnie kulturowych. Jest miejscem przekazywania młodemu pokoleniu zwyczajów i obyczajów występujących na tym terenie. Ponadto w świetlicy stało się możliwe organizowanie zebrań wiejskich, szkoleń, przyjęć z uroczystych okazji rodzinnych i wiejskich, imprez związanych z kultywowaniem tradycji zwyczajów ludowych, dzięki temu wieś stała się atrakcyjna również dla osób przejezdnych.

 • Kłoda Mała

Projekt pt "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzie Małej” zrealizowany w ramach umowy nr  61412-UM4300078/06.

Budynek świetlicy wiejskiej w Kłodzie Małej ze względu na zły stan techniczny nie zapewniał warunków do prowadzenia właściwej działalności kulturalnej. Aby to zmienić potrzebny był generalny remont budynku.
Realizacja projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzie Małej” możliwa była dzięki dofinansowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Zakres projektu obejmował:

- wymianę pokrycia dachu,

- wymianę stolarki okiennej,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- docieplenie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymianę podłóg i posadzek,

- obłożenie ścian boazeriami z paneli PCV,

- budowę ogrodzenia,

- wymianę instalacji elektrycznej,

Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte cele zgodne z Sektorowym Programem Operacyjnym. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardu życia na wsi, rozwoju kultury lokalnej oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych, wpłynęła na uatrakcyjnienie miejscowości. Powstało zaplecze pod organizację imprez promujących miejscowość. Świetlica stała się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu, szczególnie przez osoby młode. Jest miejscem do organizowania spotkań towarzyskich i  miejscem przekazywania młodemu pokoleniu zwyczajów i obyczajów występujących na tym terenie. Ponadto w świetlicy stało się możliwe organizowanie zebrań wiejskich, szkoleń, przyjęć z uroczystych okazji rodzinnych i wiejskich, imprez związanych z kultywowaniem tradycji zwyczajów ludowych, dzięki temu wieś stała się atrakcyjna również dla osób przejezdnych.

SPO-ROL w Gminie Krasnobród:

 • Krasnobród

Projekt pt "Rewitalizacja centrum Krasnobrodu – Modernizacja Placu Siekluckiego” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300028/06.

Inwestor: Gmina Krasnobród, powiat zamojski, woj. lubelskie

Główne działania projektu: w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne wdrażane w ramach trzech etapów o następującym zakresie rzeczowym:

       Etap I. Budowa Kolektora burzowego od studni D-8 do studni D-3 i od studni D8 do wylotu.

Rura PE-HD Ø 200 –37,00m; Rura PE-HD Ø400-35,5m; rura PE-HD Ø500-89,5m; rura PE-HD Ø 600 – 41,5m; studzienki ściekowe –7 sztuk; studzienki rewizyjne o średnicy Ø 1050mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego – 7 sztuk

Etap II. Budowa oświetlenia parkowego przy placu Siekluckiego.

Słupy oświetleniowe – szt. 8; oprawy oświetleniowe – 16 sztuk; projektory oświetleniowe – 10 szt. z przeznaczeniem dla podświetlenia fontanny i zieleni.

Etap III. Modernizacja placu: roboty branży drogowej, zieleń i mała architektura.

Podbudowa (kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie) 2653,8m2; obrzeża betonowe 105,3; odwodnienie liniowe ACO E200 K szt.3; nawierzchnia z kostki brukowej „granito” 1406,5m2 i płytki chodnikowe gr. 7cm 50X50cm - 1247,3 m2 układane we wzory na podsypce piaskowo-cementowej.; zieleń (tuje wirginijskie, głogi kuliste, iglaki płożące, jałowiec) – szt. 45; wazony – szt. 16, ławki parkowe szt. 31; fontanna 1 szt.

Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Gminy Krasnobród, kuracjusze, turyści odwiedzający gminę.

Budżet i źródła finansowania projektu:

Całkowity koszt projektu: 635 374,42 zł

Całkowite koszty kwalifikowane: 402 609,77 zł

Kwota dofinansowania: 322 086,00 zł

Źródła i poziom finansowania kosztów kwalifikowanych: budżet własny Gminy (20%), EFOiGR (80%)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

            Ze względu na uzdrowiskowy charakter Krasnobrodu należało możliwie szybko doprowadzić do właściwego wyglądu i stanu technicznego Plac Siekluckiego, który jest położony w centrum miejscowości. W ramach rewitalizacji centrum Krasnobrodu zmieniono charakter Placu ze skwerku z zielenią zamkniętego opasającym go murkiem na plac o charakterze pasażu, deptaku dla turystów. Dla podkreślenia charakteru uzdrowiskowego miejscowości zdecydowano się na zastąpienie dotychczasowego zieleńca wybrukowaną płytą wykonaną z kostki brukowej „granito” i betonowych płyt. Odwodnienie terenu placu i przyległego otoczenia odbywa się odwodnieniem liniowym ACO E200, które jest połączone z nowym kolektorem burzowym z rur PEHD.Zadaniem wykonanego kolektora burzowego jest odprowadzanie wód opadowych z centrum Krasnobrodu oraz Placu Siekluckiego, gdyż niedrożność dotychczasowego kolektora powodowała powstawanie zalegających zastoisk wody oraz podtapianie budynków zlokalizowanych w centrum miejscowości przy Placu Siekluckiego.

Ważnym elementem w tworzeniu nowego wizerunku centrum Krasnobrodu w wyniku modernizacji Placu Siekluckiego było oświetlenie. Wykonane oświetlenie parkowe nadało odpowiedni charakter i podkreśliło kształt placu. Dodatkowe lampy montowane w ziemi dające światło od dołu usytuowano pomiędzy nasadzonymi krzewami. Oświetlenie lampami parkowymi – wysokimi zastosowano po obwodzie deptaka. Lampy ziemne przy fontannie podkreśliły i wyeksponowały ten element małej architektury.Fontanna na Placu Siekluckiego stanowi najistotniejszy i jednocześnie przyciągający element. Kojące działanie szumiącej wody i efekt wizualny podniosły walory deptaka. W celu lepszego wyeksponowania fontanny w nocy podświetlono ją czterema lampami hermetycznymi.

Przebudowa zieleniw obrębie Placu Siekluckiego podyktowana była koniecznością podniesienia walorów estetycznych, położonego w centrum uzdrowiska terenu wypoczynku oraz stworzenia deptaku. Wprowadzenie kilkuelementowej kompozycji roślinności wiecznie zielonej miało na celu osiągnięcie efektu całorocznego. Część roślin zaprojektowanych na Placu Siekluckiego nasadzono w ozdobnych donicach po to, aby w razie potrzeby można je było przemieszczać w zależności od potrzeb imprez organizowanych na placu. Ławki parkowe oraz donice są niezbędnym wyposażeniemplacu służącym do wypoczynku.Zastosowane ławki są demontowane ze względu na organizację różnego rodzaju imprez organizowanych na Placu.  

Osiągnięte rezultaty:

Osiągnięte cele zadania są zgodne z celami Sektorowego Programu Operacyjnego. Podniesiona została atrakcyjność turystyczna miejscowości. Inwestycja poprawiła standard życia i pracy na obszarze wiejskim gminy Krasnobród. Inwestycja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Reprezentacyjny plac w rynku stał się zapleczem do organizacji stałych imprez kulturalnych: „Majówka Roztoczańska”; „Wieczór sobótkowy”, „Dni Krasnobrodu”; „Przegląd orkiestr dętych”; „Pożegnanie wakacji”; oraz koncertów kapel ludowych w okresie wakacji. Realizacja projektu wpłynęła na uatrakcyjnienie centrum Krasnobrodu dla turystów i kuracjuszy, umocniła ofertę turystyczną gminy oraz utworzyła zieloną enklawę sprzyjającą wypoczynkowi w centrum miejscowości. Powstało zaplecze pod organizację imprez promujących miejscowość Krasnobród oraz region lubelski. Realizacja projektu poprawiła atrakcyjność inwestycyjną Krasnobrodu związaną z obsługą ruchu turystycznego.

   

 

SPO-ROL w Gminie Kamień

 • Kamień

Projekt pt „Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w miejscowości Kamień” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300046/06.

Celem projektu pt. „Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w miejscowości Kamień” jest uatrakcyjnienie wsi pod względem kulturalnym, edukacyjnych i turystycznym. Świetlica wiejska w Kamieniu to miejsce spotkań mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, organizowanie zabaw, konkursów oraz imprez okolicznościowych (Andrzejki, Dzień Dziecka, Dni Seniora itp.). Tutaj odbywają się zebrania wiejskie oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Miejsce to jest również „kuźnią” nowych pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Przy świetlicy działają kółka zainteresowań: muzyczne, taneczne, angażujące starszych i młodzież.

Wyremontowany budynek w dużym stopniu zaspokaja potrzeby kulturalne i społeczne oraz przyczyniać się będzie do zachowania dziedzictwa kulturowego miejscowości Kamień.

Świetlica wyposażona jest w komputery ze stałym podłączeniem do internetu, sprzęt RTV, meble, siłowania, stół do ping-ponga, gry świetlicowe (szachy, warcaby, puzzle). Powstanie odnowionej świetlicy wiejskiej pozwala mieszkańcom na rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych. W świetlicy prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odnowiona świetlica przyczyniła się do powstania klubu Pań trenujących aerobik. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamień spotykają się na wspólnych spotkaniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych.

  Obok świetlicy powstał plac zabaw dla dzieci. Przenośna scena estradowa służy do organizowania imprez kulturalnych i sportowych tj. dożynki, dzień strażaka, turnieje gmin.

      

 • Strachosław

Projekt pt "Remont i rozbudowa oraz wyposażenie budynju świetlicy we wsi Strachosław" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300143/07.

„Remont i rozbudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy we wsi Strachosław” to projekt zrealizowany przez Gminę Kamień na przełomie 2007/2008 roku, współfinansowany przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nasz europejski partner przyznał nam kwotę w wysokości 446 992 zł, która w całości została zainwestowana w budowany obiekt. Brakujące fundusze z własnego budżetu wyłożyła Gmina Kamień, a całkowity koszt realizowanego projektu zamknął się w kwocie bliskiej 700 tys. zł. Termin realizacji to okres między 14 maja 2007 a 31 marca 2008 roku.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Cel projektu został zrealizowany. Świetlica pozwala integrować i rozwijać tożsamość lokalnej społeczności. Tętniący życiem obiekt przyczyni się również do zachowania dziedzictwa kulturowego naszej wsi. Odnowiony budynek zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne tym samym przyczynił się to uatrakcyjnienia wsi Strachosław poprzez aktywowanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej. Świetlica przyczyniła się do podniesienia standardu życia i pracy na wsi.

Powstanie obiektu wielofunkcjonalnego posłuży mieszkańcom jako:
- miejsce organizowania imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki, Turnieje gminne, Dzień Strażaka itp.) oraz spotkań rodzinnych,
- namiastka kafejki internetowej dzięki wyposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z podłączeniem do Internetu.

Dodatkowo:
- teren przy świetlicy pozwoli na aktywizację i integrację lokalnej społeczności,
- umożliwi organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
- sprzęt multimedialny tworzy warunki do wspólnego oglądania filmów i słuchania muzyki w dobrej jakości,
- wyposażenie świetlicy pozwoli mieszkańcom na rozwiajnie ich zdolności manualnych i artystycznych
- zamontowany alarm pozwolił zabezpieczyć świetlicę od ewentualnych włamań i kradzieży,
- powstanie odnowionej świetlicy przyczyniło się do tworzenia kół zainteresowań okolicznych mieszkańców ciekawych poznania nowych wiadomości,
- świetlica umożliwi mieszkańcom spędzanie różnorodnych form czasu wolnego (działalność stowarzyszeń, zespołów artystycznych, klubu seniora, organizacja spotkań integracyjnych, imprez towarzyskich, szkoleń, kursów, warsztatów, kół zainteresowań itp.) pod opieką wykwalifikowanej osoby zatrudnionej przez Urząd Gminy Kamień,
- umożliwienie mieszkańcom korzystania z komputerów oraz Internetu (szczególnie dzieciom i młodzieży a także osobom bezrobotnym poszukującym pracy na stronach www),
- umożliwienie mieszkańcom bliższego kontaktu z sołtysem i przedstawicielami władz samorządowych.

SPO-ROL w Gminie Jabłonna:

 • Jabłonna

Projekt pt „Dostosowanie GOK do pełnienia funkcji centrum kulturowego Gminy Jabłonna” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300066/06.

Realizacja projektu ,,Dostosowanie GOK do pełnienia funkcji centrum kulturowego Gminy Jabłonna” o nr projektu SPO/2.3/4024/134/05 poprzez podniesienie standardu jak
i poziomu kulturalnej działalności ośrodka miała na celu rozwój kultury lokalnej społeczności i ożywienie działalności kulturowo-oświatowej na wsi. Inwestycja ta w bardzo pozytywny sposób wpływa na zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności, daje możliwość organizowania różnego rodzaju imprez kulturalnych (festyny, zabawy, przeglądy zespołów ludowych).

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie polegał na odnowieniu elewacji budynku wraz z zabezpieczeniem odwadniającym i położeniem chodnika. Wymieniono stolarkę okienną, drzwiową i grzejniki co pozwoliło no znaczne oszczędności energii cieplnej.

Ponadto wewnątrz budynku wymieniono stare podłogi na posadzkę z płytek gresowych, wyremontowano sanitariaty, wymieniono oświetlenie. Wyremontowano holl likwidując starą boazerię spełniając tym wymogi przepisów ppoż. Wszystkie pomieszczenia objęte projektem zostały pomalowane.

Efektem zrealizowanego projektu jest:

1. Podniesienie prestiżu ośrodka,

2. Ośrodek jest dostępny dla niepełnosprawnych, 

3. W wyremontowanej sali widowiskowej zorganizowano/ organizuje się:

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

- występy artystyczne uczniów pobliskich szkół i zespołów ludowych

- coroczną zabawę choinkową dla dzieci, sylwester dla dorosłych

- spotkanie opłatkowe z uczestnictwem Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy,

- w tłusty czwartek odbywa się przegląd zespołów ludowych,

- spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie na sali widowiskowej,

- zajęcia plastyczne dla dzieci,

- dostępna jest biblioteka.

SPO-ROL w Gminie Zamość:

 • Białowola

Projekt pt "Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Białowola" zrealizowany w ramach umowy nr  61412-UM4300073/06.

Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłuższej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu jest również podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Zakres projektu:

1. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący:

- remont 246 m2 podłogi

- wymianę 17 szt. okien

- wymianę 2 szt. drzwi

- docieplenie 246 m2 stropu

- montaż 4 szt. ogrzewania

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej obejmujące:

Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz profesjonalnego zestawu nagłaśniającego

Efekty projektu:

Realizacja projektu podniosła standard użytkowy świetlicy oraz zapewniła jej pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych jako centrum życia społeczności lokalnej. Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy instrumentów i nagłośnienia będą stanowiły własność społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele niniejszego projektu.

 

 • Bortatycze

Projekt pt „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bortatycze ” zrealizowany w ramach umowy nr  61412-UM4300074/06.

Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłużej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu będzie również podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Zakres projektu:

1. Budowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej (ogrzewania gazowego)

2. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący

- wymianę 2 szt. okien

- wymianę 2 szt. drzwi

- malowanie powierzchni wewnątrz 

Zakres prac dotyczył przedsionka, kuchni i małej salki (kawiarenki).

3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zakup standardowo przyjętego wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym. Wyposażenie obejmuje zakup elementów wyposażenia kuchennego (mebli, naczyń, sprzętu AGD, itp) oraz świetlicowego (mebli, stolików, krzeseł).

Efekty projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej podniosła jej standard użytkowy oraz zapewniła obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (użytkowanie obiektu przez cały rok, nawet zimą, wzbogacenie i rozszerzenie uświadczonych usług). Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy będą stanowiły własność społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele niniejszego projektu.

 • Sitaniec

Projekt pt "Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sitaniec-Błonie" zrealizowany w ramach umowy nr  61412-UM4300072/06.

Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłużej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu będzie również podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Zakres projektu:

1. Budowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej (ogrzewania gazowego, kuchni gazowej)

2. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący

- wymianę 3 szt. okien

- wymianę 2 szt. drzwi

- malowanie powierzchni wewnątrz 

Zakres prac dotyczył przedsionka, kuchni i małej salki (kawiarenki).

3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zakup standardowo przyjętego wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym. Wyposażenie obejmuje zakup elementów wyposażenia kuchennego (mebli, naczyń, sprzętu AGD, itp) oraz świetlicowego (mebli, stolików, krzeseł).

Efekty projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej podniosła jej standard użytkowy oraz zapewniła obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (użytkowanie obiektu przez cały rok, nawet zimą, wzbogacenie i rozszerzenie uświadczonych usług). Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy będą stanowiły własność społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele niniejszego projektu.

SPO-ROL w Gminie Milejów

 • Łańcuchów

Projekt pt "Odnowa centrum wsi – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łańcuchów – Gmina Milejów” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300010/06.

Potrzeby społeczności lokalnej a szczególnie wsi Łańcuchów zdecydowały o przebudowie centrum miejscowości. Budowa oświetlenia ulicznego, sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Milejów, była odpowiedzią na długo oczekiwane potrzeby mieszkańców. Zrealizowana inwestycja wpłynęła niewątpliwie na poprawę oświetlenia dróg, dzięki czemu zapewnione zostało bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, dzieci wracających ze szkoły, a także kierujących pojazdami w porze nocnej i wieczorowej. Budowa oświetlenia poprawiła w znacznym stopniu warunki komunikacji na obszarze inwestycji. Przyczyniło się to również do poprawy atrakcyjności turystycznej miejscowości, położonej częściowo na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, przez którą przebiega ścieżka rowerowa, eksponująca walory widokowe Łańcuchowa i okolic. Zrealizowany projekt pozwolił kompleksowo podejść do rozwoju miejscowości, dzięki czemu podniósł się standard życia społeczności lokalnej.

SPO-ROL w Gminie Strzyżewice:

 • Strzyżewice

Projekt pt "Modernizacja boiska w Strzyżewicach” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300069/06.

W ramach zadania pn.:"Modernizacja boiska w Strzyżewicach" zrealizowano następujące prace: wykonano warstwę odsączająca, dokonano niwelacji terenu, zagęszczono warstwę wegetacyjną, rozłożono humus, wykonano nawierzchnię trawiastą, utwardzono wjazd płytami oraz wykonano ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska.

Boisko sportowe w Strzyżewicach posiada charakter publiczny i jest udostępnione dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, stanowi centrum wsi. W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z płyty boiska. Odbywają się na nim treningi piłki nożnej młodzików Gminno Ludowego Klubu Sportowego „POM – Iskra Piotrowice”, mecze rozgrywkowe oraz inne uroczystości gminne. Dzieci i młodzież spędzają swój wolny czas na boisku urządzając na nim własne mecze, gry i zabawy.

Odnowienie boiska w Strzyżewicach pozwoliło na stworzenie naszym mieszkańcom warunków do zaspakajania ich potrzeb związanych ze spędzaniem wolnego czasu w sposób aktywny i zdrowy oraz rozwijania sportowych zainteresowań. Umożliwiając czynne spędzanie wolnego czasu poprzez aktywność fizyczną gwarantujemy odprężenie psychiczne oraz dobre samopoczucie naszym mieszkańcom.

 

SPO-ROL w Gminie Trzeszcza:

 • Nieledew

Projekt pt "Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi- etap A” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300075/06.

Projekt polegał na remoncie i rozbudowie stadionu sportowego oraz remoncie domu kultury w miejscowości Nieledew.
Głównymi celami osiągniętymi dzięki realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności, podniesienie standardu życia na wsi, rozwój sportu i rekreacji na wsi.

Realizacja projektu wpłynęła na szerszy wachlarz zajęć, bogatszy program oferowany przez miejscowy Dom Kultury oraz organizacje sportowe.

Podstawowymi formami działalności oferowanymi w domu kultury i na stadionie sportowym w Nieledwi są:

Dom Kultury

 1. Zajęcia aerobiku prowadzone przez instruktora (wzrost liczby ćwiczących po remoncie o około 40%)
 2. Dostępna siłownia dla mieszkańców gminy
 3. Gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez pracowników GOK
 4. Możliwość gry w tenisa stołowego na sali widowiskowej
 5. Dostępna Biblioteka wraz z możliwością nieodpłatnego korzystania z komputera podłączonego do sieci internet.
 6. Organizowane dyskoteki, imprezy z okazji świąt, choinka dla dzieci, sylwester dla dorosłych.
 7. Spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie na sali widowiskowej.
 8. Nauka gry na gitarze i na syntezatorze prowadzona przez nauczyciela muzyki
 9. Próby i występy gminnego dziecięcego zespołu chóralnego
 10. Przedstawienia teatralne dla mieszkańców.
 11. Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez pracownika biblioteki.

Stadion sportowy

 1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane przez miejscowy klub sportowy Płomień – Spartan Nieledew(wstęp wolny dla wszystkich chętnych)
 2. Treningi piłki nożnej prowadzone przez instruktora dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. Możliwość gry w siatkówkę (obiekt czynny od godzin rannych do późnego wieczora)
 4. Możliwość gry w piłkę nożną dla wszystkich mieszkańców, obiekt otwarty przez cały dzień oczywiście udostępniany nieodpłatnie
 5. Corocznie odbywane zawody gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych
 6. Organizowane festyny, dożynki gminne.
 7. Zawody sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zarówno w grach zespołowych jak i w lekkoatletyce.

 

SPO-ROL w Gminie Łęcz:

 • Zakrzów

 

 

Projekt pt "Przystosowanie budynku OSP Zakrzów do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej” zrealizowany w ramach umowy nr 61412-UM4300111/06.

W ramach realizowanego przez Gminę Łęczna projektu „Przystosowanie budynku OSP Zakrzów do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej” wykonano m. in.: ocieplenie i odnowienie elewacji, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, remont sali na parterze budynku wraz z budową kominka, remont sali biblioteki na piętrze, budowę sanitariatów, stworzenie sali komputerowej, budowę chodnika. Dla potrzeb promocji wykonano i zamontowano stałą tablicę pamiątkową.

W wyremontowanym budynku odbyły się zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie warsztaty z cyklu „Dawne, zapomniane, bliskie - obrzędy i potrawy regionalne”.

Warsztaty obejmowały pokaz i degustację potraw wigilijnych oraz występ kolędników. Zostały zorganizowane w ramach zadania „Organizacja warsztatów promujących twórczość ludową i kulturę regionu” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego. W grudniu zorganizowano także Bal Sylwestrowy dla mieszkańców Zakrzowa.

27 stycznia 2007 r. odbyło się zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Zakrzów uroczyste otwarcie budynku OSP w Zakrzowie, w którym wziął udział Burmistrz Łęcznej, Starosta i Wicestarosta Łęczyński, przedstawiciele samorządów, mieszkańcy Zakrzowa, proboszcz parafii p.w. św. Izydora oraz zaproszeni goście.

W okresie ferii zimowych w wyremontowanym budynku OSP Zakrzów odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wolny czas organizowany jest w formie konkursów, zajęć plastycznych, zajęć sportowo-rekreacyjnych i informatycznych.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Zakrzowa, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego Zakrzowa.

SPO-ROL w Gminie Dubien

 • Dubienka

Projekt pt „Zakup sprzętu i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience” zrealizowany w ramach umowy NR 61412-UM4300029/06.

Celem projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience” jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez zakup mebli, instrumentów muzycznych, zestawów komputerowych, zastawów nagłośnieniowych, sprzętu audio – video i innego drobnego wyposażenia niezbędnego w tego typu placówce. Gminny Ośrodek Kultury to miejsce spotkań mieszkańców gminy Dubienka, a szczególnie dzieci i młodzieży. Nowocześnie wyposażona kawiarenka internetowa odwiedzana jest codziennie przez kilkadziesiąt osób. Nie mniej licznie przychodzi młodzież, aby uczestniczyć w zajęciach kilku działających kół zainteresowań : plastycznego, muzycznego, tanecznego i innych form zorganizowanych zajęć kulturalnych.
Nowoczesny sprzęt nagłaśniający i muzyczny pozwolił znacznie rozszerzyć repertuar działających w GOK zespołów muzycznych . Zespół śpiewaczy „DĘBINKI”, kapela „Młodzież po 40-stce´, zespół wokalny „Interia Y” to tylko niektóre formy estradowej działalności mieszkańców gminy Dubienka. Pozwoliło to także podnieść jakość cyklicznie organizowanych imprez jak : Noc Świętojańska, Dni Dubienki, Dożynki Gminne itp.
W punkcie bibliotecznym można skorzystać z nowinek wydawniczych, poczytać w wygodnym pomieszczeniu dostępną w GOK prasę a także zajrzeć do nieodpłatnego internetu w ustawionych tu zestawach komputerowych. W obszernej sali konferencyjnej odbywają się sesje Rady Gminy, narady a także spotkania emerytów i rencistów oraz inne uroczystości okolicznościowe.
W dwóch pokojach gościnnych mogą przenocować turyści przyjeżdżający, szczególnie licznie w okresie letnim do Dubienki oraz goście z gmin i państw współpracujących z gminą Dubienka
Pozostały sprzęt, który został zakupiony w ramach tego projektu pozwala na normalne, codzienne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience. Wyposażenie pomieszczeń biurowych, zaplecza magazynowego, szatni i innych pomieszczeń jest również wysokiej jakości co znacznie ułatwia pracę zatrudnionemu tu personelowi.

 

SPO-ROL w Gminie Żmudź:

 • Żmudź Kolonia

Projekt pt „Ocieplenie i remont oraz wyposażenie budynku ośrodka kultury w Żmudzi Kolonia” zrealizowany w ramach umowy nr. 61412-UM4300064/06

Zakres projektu obejmował: przeprowadzenie remontu budynku ośrodka kultury, który dotyczył: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany podłóg i posadzek, reperacji tynków wewnętrznych, malowania, wykonania okładzin ścian, wymiany pokrycia dachowego z dociepleniem, elewacji z dociepleniem oraz opaski przeciwwilgociowej z izolacją ścian fundamentowych.

Budżet żródła finansowania projektu: - całkowity koszt projektu - 272 822,88 zł w tym: - kwota wydatków kwalifikowalnych 197 919, 00 zł - środki własne 114 487,88 zł - kwota dofinansowania – 158 335,00 zł. Osiągnięte efekty: Stworzenie lepszej dostępności i korzystania z dóbr kultury przez mieszkańców sołectwa i gminy a także podniesienie standardu życia na wsi. Realizacja projektu zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności w zakresie spędzenia wolnego czasu, redukuje zróżnicowanie w dostępie do informacji i bezpośrednich usług elektronicznych poprzez uruchomienie kawiarenki internetowej. Przeprowadzenie remontu budynku podniosło jego  standard przez co zwiększyło się grono odbiorców korzystających z ośrodka kultury. Oczekiwanym efektem jest wzrost przedsięwzięć kulturalnych oraz podniesienie rangi miejscowości objętej projektem, nawiązanie bliższych kontaktów z innymi ośrodkami kultury. Remont budynku w znaczący sposób zaspokaja potrzeby kulturalne i społeczno-informacyjne. Celem tego obiektu jest również zachowanie dziedzictwa kulturowego jego podtrzymywanie i rozwijanie. Program zajęć i imprez kulturalno – rozrywkowych w Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej obejmuje: korzystanie z biblioteki, która wyposażona jest w zestaw komputerowy podłączony do Internetu, zajęcia czytelnicze, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach klawiszowych i dętych, gry w tenisa stołowego, warcaby, szachy,   dyskoteki, choinki dla dzieci, dzień seniora, dzień babci i dziadka, zabawy sylwestrowe, dni strażaka, spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie, szkolenia rolników, korzystanie z kawiarenki internetowej oraz z Internetu.

SPO-ROL w Gminie Saw

 • Sawin

Projekt pt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sawin" realizowany w ramach umowy nr. 61412-UM4300002/06

1. Boisko położone jest w miejscowości Sawin przy ulicy Brzeskiej na działce stanowiącej własność komunalną Gminy Sawin. Ogólna powierzchnia użytkowa boiska wynosi 650 m2. 2. Boisko jest ogrodzone, płyta boiska wykonana jest z akrylu. 3. Boisko jest wielofunkcyjne i wykorzystywane jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenis. 4. Szczegółowe zasady korzystania z boiska zawarte są w opracowanym "Regulaminie użytkowania boiska sportowego". 5. Wyznaczona została osoba do pełnienia nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z boiska.

   

 •  Czułczyce

Projekt pt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czułczyce" realizowany w ramach umowy nr. 61412-UM4300001/06

 

 

1. Boisko położone jest w miejscowości Czułczyce na działce stanowiącej własność komunalną Gminy Sawin. Ogólna powierzchnia użytkowa boiska wynosi 756 m2. 2.Boisko jest ogrodzone, płyta boiska wykonana jest z akrylu. 3. Boisko jest wielofunkcyjne i wykorzystywane jest go gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenis. 4. Szczegółowe zasady korzystania z boiska są zawarte w opracowanym "Regulaminie użytkowania boiska sportowego". 5. Wyznaczona została osoba do pełnienia nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z boiska.

 

SPO-ROL w Gminie Józefów:

 • Józefów

Projekt pt „Adaptacja części pomieszczeń gospodarczych piwnicy w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie na świetlicę środowiskową” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300056/06.

Inwestor: Gmina Józefów, powiat biłgorajski, województwo lubelskie

Główne działania projektu: W ramach projektu zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie na świetlicę środowiskową. Zakres prac obejmował zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic dla potrzeb świetlicy wraz z wyposażeniem oraz wejście główne do świetlicy. Utworzonych zostało 12 pomieszczeń, w tym: sala bilardowa, siłownia, pomieszczenia kulturalno–oświatowe, rehabilitacyjne, biurowe, magazyn, barek, toalety z natryskami.
Odbiorcy projektu:mieszkańcy Gminy Józefów, turyści odwiedzający gminę.

Budżet i źródła finansowania:

Całkowity koszt projektu: 427 431,03 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 350 353,30 zł

Kwota dofinansowania: 280 235,00 zł
Źródła i poziom finansowania kosztów kwalifikowalnych: budżet własny gminy (20%), EFOiGR (80%).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Celem projektu była poprawa dostępności do bazy kulturalno-sportowej, stworzenie kompleksowego zaplecza dla młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas. Realizacja projektu wpłynie na lepszą integrację młodzieży, poprawę stanu zdrowia psycho–fizycznego mieszkańców, propagując aktywne formy wypoczynku i twórcze spędzanie wolnego czasu, ograniczy również zachowania patologiczne wśród młodzieży. Projekt zabezpieczy w pełni potrzeby rehabilitacyjne i kulturalno-świetlicowe mieszkańców miasta, a także wpłynie na wzrost zatrudnienia. Atrakcyjność lokalizacyjna zadania – w centrum miasta – sprawi, że ze świetlicy będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy bez ograniczeń, głównie dzieci i młodzież, dorośli, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także turyści, którzy coraz chętniej odwiedzają te strony. Józefów i jego okolice posiada wyjątkowe walory przyrodniczo – krajobrazowe i historyczne dzięki malowniczemu położeniu w południowo-zachodniej części Roztocza Środkowego oraz otaczającym go parkom: Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu oraz Parkowi Krajobrazowemu Puszczy Solskiej. Projekt wpłynie zatem również na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

Osiągnięte rezultaty: - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych - poprawa jakości życia i podniesienie standardu obszarów wiejskich - podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej

SPO-ROL w Gminie Leśna Podlaska:

 • Leśna Podlaska

Projekt pt "Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska" realizowa w ramach umowy nr. 61412-UM4300127/06

    Projekt pt.: „Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska” zrealizowany został w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
    Przedmiotem projektu jest kształtowanie publicznej przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w Leśnej Podlaskiej celem zwiększenia poziomu aktywności na szczeblu lokalnym w sferze czynnego wypoczynku. Projekt polega na urządzeniu placu zabaw w miejscowości Leśna Podlaska. Jego realizacja przyczyniła się w dużym stopniu do podniesienia standardu życia i pracy na wsi, kształtuje pozytywny i nowoczesny obraz wsi podnosząc jej atrakcyjność turystyczną, zmieniając tym samym mentalność ludności wiejskiej i rozwój dóbr niematerialnych.
    Plac zabaw (zgodnie z uchwalonym i wywieszonym na miejscu regulaminem) jest miejscem ogólnodostępnym, czynnym w godzinach: 800-2100.

    Urządzenia wraz z tzw. małą architekturą zamontowane zostały zgodnie z projektem na ogrodzonym i wydzielonym terenie.

     

SPO-ROL w Gminie Horodło:

 • Strzyżów

Projekt pt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżów" realizowa w ramach umowy nr. 61412-UM4300120/06

W wyniku zrealizowanego projektu uzyskano okazały obiekt kulturalny, w którym znajduje się duża sala świetlicy wraz ze sceną, w której odbywają się liczne imprezy kulturalne. Jest tam również biblioteka publiczna, w której jest duży zbiór książek oraz czytelnia. Świetlica wiejska w Strzyżowie jest również wyposażona w  kawiarenkę internetową, telewizor oraz sprzęt nagłaśniający, który służy mieszkańcom Strzyżowa oraz całej gminy.

 

 

SPO-ROL w Gminie Izbica:

 • Izbica

Projekt pt "Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy-amfiteatr z zewnętrznym utwardzonym placem" realizowa w ramach umowy nr. 61412-UM4300117/06

     Przedmiotem projektu jest budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Izbicy. Inwestycja obejmowała budowę amfiteatru wraz z zewnętrznym utwardzonym placem oraz przyłączem elektrycznym i oświetleniem zewnętrznym.

     Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury kulturalnej gminy poprzez stworzenie miejsca gdzie można organizować lokalne i regionalne imprezy plenerowe takie jak dożynki, festyny ludowe, dzień dziecka, dzień strażaka, występy Kół Gospodyń Wiejskich, koncerty Orkiestr Dętych Ochotniczej Straży Pożarnej, pikniki i majówki.

     Projekt ma zadanie wywołać osobiste zaangażowanie mieszkańców dając możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu. Uaktywni on podstawowy zasób jakim dysponuje społeczeństwo gminy Izbica tj. zaangażowanie ludzi, zmobilizuje ich siły do wykorzystania posiadanych atutów i szans jakie znajdują się w otoczeniu.

  

SPO-ROL w Gminie Obsza:

 • Obsza 

Projekt pt „ Rozbudowa i remont (modernizacja) budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300053/06.

Celem inwestycji była rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy, która doprowadzi do stworzenia jak najlepszych warunków do kultywowania tradycji przez społeczność lokalną miejscowości Obsza.GOK w Obszy będzie główną siedzibą zespołu śpiewaczego KGW oraz zespołu folklorystycznego działającego od 1972 roku. realizacja planowanej inwestycji pozwoli na podniesienie jakości występów, rozszerzenie repertuaru i umożliwi kultywowanie bardzo bogatych tradycji kulturowych gminy Obsza. Gminny Ośrodek Kultury w wyniku realizacji projektu stanie się centralnym ośrodkiem kulturalnym. Będzie on spełniał rolę edukacyjną dla wszystkich mieszkańców Obszy oraz całej gminy. Przyczyni się on do poszerzania horyzontów i zachowania zanikających tradycji ludowych.  

 

 • Zamch

Projekt pt "Remont i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zamchu" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300148/07.

Celem remontu i wyposażenia budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zamchu było stworzenie jak najlepszych warunków do kultywowania wiejskich tradycji ludowych. Na bazie zespołu folklorystycznego „Zamszanki” prowadzone będą warsztaty zanikających rzemiosł tradycyjnych. Z racji bliskości granicy z Ukrainą będą organizowane folklorystyczne spotkania przygraniczne.

SPO-ROL w Gminie Drelów:

 • Aleksandrówka

Projekt pt „Pracownia obróbki lnu w Aleksandrówce "Od ziarenka do obrusa, przez tradycję do współczesności" zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300126/06.

Celem projektu jest kultywowanie tradycji uprawy i obróbki lnu, rozpropagowanie jej wśród młodzieży i dorosłych oraz animacja społeczności lokalnej poprzez stworzenie pracowni obróbki lnu na zewnątrz jak i wewnątrz remontowanego budynku oraz stworzenie zaplecza wystawowego i materialów promujących tę dziedzinę twórczości ludowej.
Osiągnięte zamierzenia:
Powstała pracownia obróbki lnu, w której przy udziale społeczności lokalnej zgromadzono tradycyjne sprzęty do obróbki lnu, pozyskano len do obróbki oraz zbierane są materiały dotyczące tradycyjnych metod uprawy i obróbki lnu.

 • Drelów

Projekt pt "Pracownia zdobnictwa artystycznego i obrzędowego z elementami tradycyjnego plecionkarstwa i garncarstwa w Drelowie" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300096/06.

Cel Projektu:
Animacja środowiska lokalnego, zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja twórczości ludowej regionu Bagnosze poprzez powstanie pracowni zdobnictwa artystycznego i obrzędowego z elementami tradycyjnego plecionkarstwa i garncarstwa.
Osiągnięte zamierzenia:
Powstała pracownia zdobnictwa artystycznego i obrzędowego z elementami tradycyjnego plecionkarstwa i garmcarstwa, w której prowadzone są nieodpłatnie dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne, obejmujące te dziedziny twórczości; wspólnie z mieszkańcami gminy zorganizowano wystawy twórczości ludowej oraz imprezy im towarzyszące; zbierane są zachowane i współcześnie wytwarzane wyroby plecionkarskie, garncarskie oraz zdobnictwa artystycznego na stałą ekspozycję wystawową.

SPO-ROL w Gminie Tyszowce:

Projekt pt „Odnowienie i przebudowa centrum rekreacyjno-kulturalnego Tyszowiec” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300098/06.

Celem niniejszego projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Tyszowce poprzez podniesienie standardu życia i pracy na wsi, rozwój tożsamości i kształtowanie świadomości kulturowej społeczności wiejskiej oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Plac Konfederacji Tyszowieckiej stanowi integralną część Miasta Tyszowce, jest częstym miejscem spotkań mieszkańców nie tylko Tyszowiec ale i okolicznych miejscowości, stanowi centrum Tyszowiec. Odnowienie Placu polegało na nadaniu centrum charakteru rekreacyjno-kulturalnego. Położno nową kostkę brukową, zainstalowano nowe urządzenia parkowe, zamontowano stylowe lampy oświetleniowe, odnowiono pomnik, wyremontowano fontannę oraz zakupiono nowe nagłośnienie i przenośną scenę estradową. Całość infrastruktury poprawiło nie tylko estetykę Placu jak również bezpieczeństwo dla ludzi przebywających na nim.  

Osiągnięte rezultaty:

Podniesiona została atrakcyjność turystyczna miejscowości. Inwestycja poprawiła standard życia i pracy na obszarze wiejskim gminy Tyszowce. Inwestycja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Plac stał się zapleczem do organizacji corocznej imprezy „ Święto kwitnącej fasoli” oraz innych wydarzeń. Inwestycja wpłynęła na uatrakcyjnienie centrum Tyszowiec dla mieszkańców i turystów.

  

SPO-ROL w Gminie Wierzbica:

 • Wierzbica

Projekt pt „Budowa integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica - Osiedle” zrealizowany w ramach umowy nr.61412-UM4300003/06.

Opis przedsięwzięcia

W ramach budowy integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle powstały następujące obiekty kulturalno-rekreacyjnych i sportowe:

park gminny dla użytkowników różnych grup wiekowych umożliwiający alternatywne formy wypoczynku i rekreacji,

w ramach projektu został zmodernizowany obiekt kulturalno-koncertowy (amfiteatr) obiekt socjalny zlokalizowany przy boisku sportowym.

zespół boisk i placów do gier przeznaczonych do aktywnego wypoczynku,

plac zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych,

ekoparking.

Ocena i perspektywy rozwoju

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z oczekiwaniami społeczności lokalnej w zakresie najkorzystniejszej dostępności do infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturowej.

Przedmiotowa inwestycja, jak również i funkcjonowanie wybudowanych obiektów będzie pozytywnie oddziaływało na środowisko. Dodatkowo zrealizowana inwestycja ma pozytywne oddziaływania na wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych (infrastruktura została przystosowana tak, aby mogły z niej również korzystać osoby niepełnosprawne).

Obecnie centrum służy mieszkańcom, odbywają się tam wszystkie uroczystości gminne tj. dożynki, dni miejscowości, dzień dziecka, zawody sportowe itd. Dzięki realizacji inwestycji Gmina ma szansę  stać się regionalnym centrum rekreacyjnym, uzyska możliwość organizacji lokalnych i regionalnych zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych, co może wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i przyczynić się do rozwoju pozarolniczej działalności przez mieszkańców Gminy (tj. powstanie gospodarstw agroturystycznych, bazy noclegowej itp.),

SPO-ROL w Gminie Łukowa:

 • Łukowa

Projekt pt "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łukowa" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300122/06.

Program operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój    obszarów wiejskich 2004-2006.
Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zadanie: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w msc. Łukowa”

Cele zadania:

- główny: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

- dodatkowe: - podniesienie standardu życia i pracy na wsi,

                       - podniesienie atrakcyjności turystycznej,
                      - wzrost atrakcyjnosci inwestycynej.

Rezultaty:

1. Boisko do koszykówki.

2. Boisko do piłki ręcznej.
3. Boisko do siatkówki (2 szt.).
4. Boisko do tenisa ziemnego.
5. Ogrodzenie boisk, ławeki na widowni,urzadzenia boisk, zieleń.

SPO-ROL w Gminie Kłoczew:

 • Kłoczew

Projekt pt "Modernizacja budynku GOK w Kłoczewie" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300134/07.

Celem przedsięwzięcia „Modernizacja budynku GOK w Kłoczewie” była przede wszystkim poprawa standardu technicznego budynku, przez co wzrosła atrakcyjność zajęć prowadzonych w ramach GOK i Biblioteki. Po zrealizowaniu projektu powstało miejsce chętnie odwiedzane przez dorosłych i dzieci, w którym można miło spędzić czas, odpoczywając w sposób twórczy.
W budynku funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka i Gminne Centrum Informacji, które to instytucje starają się monitorować i wychodzić z inicjatywą naprzeciw szeroko rozumianym potrzebom kulturalnym mieszkańców Kłoczewa i okolicznych miejscowości.
Między innymi, dzięki wykonaniu zewnętrznej elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego poprawiła się estetyka budynku, co bezpośrednio wpływa na wygląd całej miejscowości.
Pobudziła się aktywność mieszkańców, którzy chętniej uczestniczą w imprezach organizowanych przez GOK, stanowiący centrum życia kulturalnego mieszkańców wsi Kłoczew jak i całej gminy.

 •  Wola Zadybska

Projekt pt "Budowa chodników w centrum Woli Zadybskiej" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300094/06.

Celem przedsięwzięcia „Budowa chodników w centrum Woli Zadybskiej” było przede wszystkim podniesienie estetyki oraz stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości. Ruch pieszych z uwagi na bardzo ostry zakręt w centrum miejscowości, był bardzo niebezpieczny. Centrum wsi zamyka od strony południowej kościół parafialny, a od strony północnej szkoła podstawowa, w połowie tego odcinka liczącego ponad 600 mb znajduje się ośrodek zdrowia, filia biblioteki gminnej oraz pomnik upamiętniający mieszkańców pomordowanych w okresie II wojny światowej. Dlatego, aby ułatwić poruszanie się pieszych w ramach projektu wykonano chodnik wzdłuż odcinka drogi powiatowej Trojanów – Żelechów.
Dzięki realizacji projektu wzrosło bezpieczeństwo oraz poprawił się wygląd miejscowości, która spełnia funkcje zaspakajania potrzeb zdrowotnych, społecznych, kulturowych i duchowych mieszkańców wsi Wola Zadybska i innych okolicznych miejscowości.

 

SPO-ROL w Gminie Końskowola:

 • Końskowola

Projekt pt "Budowa budynku zaplecza socjalnego o modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Końskowoli" realizowanego w ramach umowy nr 61412-UM4300008/06.

Realizacja : sierpień – grudzień 2006

Koszt inwestycji : 585.685zł, w tym  wartość dofinansowania 450.000zł.
W wyniku realizacji Projektu wybudowano budynek zaplecza socjalnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Końskowoli o pow. użytkowej 173,03m2 oraz urządzono boisko piłkarskie poprzez wykonanie widowni na 100 indywidualnych miejsc siedzących z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz ustawiono zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych.
Realizacja Projektu zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców miejscowości i gminy Końskowola, zwłaszcza w dziedzinie rekreacji ruchowej.
Na obiekcie odbywają się imprezy plenerowe, a liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na zorganizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe prowadzone przez organizacje pozarządowe wzrosła o około 35%.

 

Działanie 2.2 "Scalanie gruntów":

SPO-ROL w Powiecie chełmskim:

 • Projekt scalania gruntów wsi Leszczanka:

„Projekt scalenia gruntów wsi Leszczanka, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie”

„Projekt scalenia gruntów wsi Leszczanka, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie” zrealizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Główne cele projektu to: opracowanie sieci dróg dojazdowych do działek, likwidacja szachownicy gruntów oraz poprawa rozłogu gruntów w gospodarstwach. 


W ramach w/w projektu wykonane zostało:
- przygotowanie założeń projektu scalenia gruntów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
- analiza i ocena materiałów geodezyjno- kartograficznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia, pomiary niezbędne do opracowania scalenia,
- wyznaczenie projektu scalenia w terenie,
- stabilizacja nowych granic nieruchomości, sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej,
- sporządzenie projektów technicznych na : budowę drogi, usunięcie kolizji z linią telekomunikacyjną i energetyczną,
- budowa drogi rolniczej w miejscowości Leszczanka o długości 1 793,20 m o szerokości jezdni 5,0 m, z poboczami 2 x 0,75 m oraz usunięcie kolizji z linią telekomunikacyjną i energetyczną.

Na budowę drogi rolniczej składało się: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórka starych przepustów, zdjęcie warstwy humusu, robot ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), przepusty pod koroną drogi, podbudowa dolna i górna z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnia z betonu asfaltowego, przepusty pod zjazdami na posesje, ścinanie lub uzupełnianie skarp i poboczy, oznakowanie pionowe, usunięcie kolizji linii telekomunikacyjnej z drogą, usunięcie kolizji linii energetycznej z drogą.

Łączna powierzchnia gruntów scalonych w ramach projektu to 215 ha. Przeciętna liczba działek rolnych w gospodarstwie przed scaleniem wynosiła 6 szt. , teraz wynosi 5 szt.

Działanie 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi":

Realizacja działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

Realizacja działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

Do realizacji zostało skierowanych 21 projektów na ogólną wartość 28 135 205 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 20 387 605 zł. Dotychczas została zakończona realizacja 6 projektów na które zostały złożone do ARiMR wnioski o płatność końcową na kwotę 2 610 535 zł.
Zakończone projekty to: 
1. Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w dolinie Opolskiej  w km 20 + 310 ÷23+360  i obwałowania wstecznego prawego rzeki Chodelki  w km 0 + 000 ÷  3 + 325, obiekt 6 - budowa przepustu wałowego.
2. Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego) koryta rzeki Farens w km 11+820÷15+450 gm. Stary Zamość, powiat zamojski.
3. Modernizacja (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta) Kanału Kacapskiego w km 10+140 – 12+540.
4. Modernizacja obwałowania w dolinie rzeki Bug Etap I –"Aleja Marzeń",  m. Terespol, pow. bialski.
5. Modernizacja koryta kanału Wieprz - Krzna w km 134 + 430 - 139 + 880   tj. 5, 45 km gm. Międzyrzec Podlaski pow. bialski.
6. Lutnia IX zadanie I Koszoły obiekt 3 - melioracje użytków rolnych, gm. Łomazy pow. bialski.

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009